Katrine Dam, portræt. Foto: Henrik Olsen. Katrine Dam, portræt. Foto: Henrik Olsen.


Bryllup og barnedåb